• حامیان کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری
 • سالن مطهری
 • سازمان جهاد کشاورزی استان البرز
 • پوستر عناوین
 • سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • تصاویر گیاهان دارویی
 • موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

 


اخبار بیشتر »

حمایت کنندگان

 

گالری تصاویر

 • مهندس خشک‌دامن، دکتر میررحیمی و دکتر مخبر
 • مهندس امان‌پور
 • افتتاحیه کنگره
 • دکتر میررحیمی و مخبر
 • دکتر نوروزی و مهندس تیموری
 • دکتر امید روستاپور، عضو کمیته علمی و سیاستگذاری کنگره و عضو هیات علمی موسسه فنی و مهندسی کشاورزی
 • دکتر روستاپور و دکتر گرجی و دیگران
 • مهندس ابراهیمی، دکتر عبادللهی، دکتر عیاری و مهندس خشک‌دامن
 • دکتر رضایی و دکتر عیاری
 • دکتر میررحیمی
 • عبدالله مخبر، رئیس شورای سیاستگذاری کنگره و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز
 • دکتر سید داود میررحیمی، رئیس کنگره و رئیس مرکز آموزش عالی کشاورزی امام خمینی
 • دکتر محمدباقر رضایی، دبیر علمی کنگره و رئیس اتحادیه انجمنهای علمی گیاهان دارویی ایران
 • دکتر محمد یونسی الموتی، دبیر اجرایی کنگره و معاون اداری مالی مرکز آموزش عالی امام خمینی
 • سخنران کلیدی. دکتر محمدباقر رضایی
 • سخنران کلیدی، دکتر ارژنگ جوادی
 • سخنران کلیدی، دکتر ولی‌الله بنی‌عامری
 • سخنران کلیدی، دکتر مجید جوانمرد
 • تصویری از اعضای شورای سیاستگزاری کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری پس از چهارمین جلسه و در بیرون سالن جلسات
 • برگزاری جلسه ششم شورای سیاستگزاری کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری
 • دکتر حاجی میررحیمی، دکتر رضایی، و دکتر یونسی (به ترتیب، رئیس کنگره، دبیر علمی کنگره، و دبیر اجرایی)
 • جلسه کمیته اجرایی
 • اولین جلسه کمیته اجرایی
 • جلسه دوم کمیته اجرایی
 • جلسه کمیته اجرایی ۳
 • جلسه
 • جلسه شورای سیاستگذاری، هفتم
 • جلسه هفتم شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری
 • جلسه هفدهم شورای سیاستگذاری
 • مهندس ابراهیمی، عضو کمیته علمی کنگره و کارگروه توسعه گیاهان دارویی معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری
 • دکتر عباس نوروزی، معاون آموزش مرکز آموزش عالی امام خمینی و عضو شورای سیاستگذاری کنگره
 • حمید محسنی، عضو شورای سیاستگذاری کنگره
 • جایزه پیشکسوتان