روز برگزاری جشنواره ایده‌های برتر 1400-12-04
مسابقه
جشنواره ایده‌های برتر در حوزه گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-11-28
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-11-30
1400-12-02
1400-12-04