عنوان کنگره گویای تمرکز آن بر مکانیزاسیون و فرآوری گیاهان دارویی است؛ و با تمرکز بر محورها یا موضوعات اصلی زیر:


  • خاک ورزی، کاشت، داشت و برداشت
  • پس از برداشت و فرآوری
  • فناوریهای نوین
  • آموزش و کارآفرینی
  • اقتصاد و تجارت گیاهان دارویی

زیرمحورهای زیر را کمیتۀ علمی همایش بسط داده است تا راهنمای محققانی باشد که می‌خواهند دربارۀ برخی از این شکاف‌های پژوهشی بررسی کنند:


الف) مکانیزاسیون عملیات تولید گیاهان دارویی

1-   رابطه مرفولوژی گیاهان دارویی با عوامل طراحی و کاربرد ماشینهای تولید

2-   ماشینهای فرآیند تولید گیاهان دارویی در شرایط دیم

3-   ماشینهای فرآیند تولید گیاهان دارویی در سطوح شیب دار

4-   تولید گیاهان دارویی در محیط های بسته

5-   مکانیزاسیون فرآیند بهره برداری گیاهان دارویی از عرصه مراتع و منابع طبیعی

6-   طراحی و ساخت ماشینهای تولید گیاهان دارویی


ب) فناوری های پس از برداشت و فرآوری گیاهان دارویی

1-   تاثیر فرآوری مکانیزه گیاهان دارویی در کمیت و کیفیت محصول

2-   رابطه مرفولوژی گیاهان دارویی با عوامل طراحی و کاربرد ماشینهای پس از برداشت

3-   طراحی و ساخت ماشینهای فرآوری گیاهان دارویی

4-   کاربرد گیاهان دارویی در تولید و پرورش زنبور عسل

5-   کاربرد گیاهان دارویی در پرورش دام و طیور

6-   کاربرد گیاهان دارویی در صنایع غذایی و تبدیلی

7-   فناوری های بسته بندی گیاهان دارویی و مکانیزه کردن فرایند بسته بندی گیاهان دارویی فرآوری شده


ج) فناوری های نوین در تولید و فرآوری گیاهان دارویی

1-   کاربرد پهپادها در فرآیند تولید گیاهان دارویی

2-   کشاورزی دقیق و تولید و فرآوری گیاهان دارویی

3-   هوشمندسازی در تولید و فرآوری گیاهان دارویی

4-   روشهای نوین سنجش پارامترهای کمی و کیفی گیاهان دارویی


د) انرژی و مدیریت تولید و فرآوری گیاهان دارویی

1-   شاخص های انرژی در روشهای تولید و فرآوری گیاهان دارویی

2-   کاربرد انرژی های نو در تولید و فرآوری گیاهان دارویی

3-   مدیریت ماشینهای تولید و فرآوری گیاهان دارویی

4-   شاخص های مکانیزاسیون در تولید و فرآوری گیاهان دارویی

5-   مدیریت تولید گیاهان دارویی در محیط های بسته

6-   سیستم های مکانیزه تولید و فراوری گیاهان دارویی


ح) آموزش، ترویج و کارآفرینی در مکانیزاسیون و فرآوری گیاهان دارویی

1-  برنامه های و سیاستهای توسعه پایدار در صنعت مکانیزاسیون و فرآوری گیاهان دارویی

2-   زمینه های افزایش نوآوری و کارآفرینی در صنعت مکانیزاسیون و فرآوری گیاهان دارویی

3-   زمینه های تقویت شرکت های دانش بنیان و فناوری حوزه صنعت مکانیزاسیون و فرآوری گیاهان دارویی

4-   روشهای توانمندسازی منابع انسانی فعال در صنعت مکانیزاسیون و فرآوری گیاهان دارویی

5-   روشهای ترویجی اثربخش در فرایند توسعه صنعت مکانیزاسیون و فرآوری گیاهان دارویی

6-   نیازهای آموزشی دست اندرکاران صنعت مکانیزاسیون و فرآوری گیاهان دارویی

7-   ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی-ترویجی مکانیزاسیون و فرآوری گیاهان دارویی


 و) اقتصاد و تجارت گیاهان دارویی

1-  مکانیزاسیون و بازاریابی گیاهان دارویی

2-  کاربرد ITC در توسعه بازاریابی گیاهان دارویی

3-  تاثیر مکانیزاسیون بر ارزش افزوده و توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی

4-  تاثیر افزایش کیفیت فرآوری در ارزش افزوده و توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی

5-  توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی با تحول در فرآوری, بسته بندی و بازاریابی

6-  مسائل پس از برداشت و فرآوری تابع بازار (صادرات، بازار داخلی)، نوع مصرف (پودر، خشک، عصاره و اسانس و...)