برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
2,000,000 ریال
50 یورو
2
600,000 ریال
25 یورو
3
500,000 ریال
25 یورو
صرفا برای اعضای انجمن گیاهان دارویی، انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی و انجمن ترویج و توسعه روستایی
4
500,000 ریال
50 یورو
5
2,300,000 ریال
75 یورو
6
0 ریال
0 یورو
7
تا تاریخ 1400-10-19
2,000,000 ریال
0 یورو
پس از تاریخ 1400-10-19
0 ریال
0 یورو
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
خدمات
1
1,200,000 ریال
0 یورو
نکته: 1) محل اقامت در مهمان‌پذیر مرکز آموزش عالی امام خمینی است. 2) هزینه غذا جدا محاسبه می‌شود. 3) هزینه بالا برای یک روز است. 4) در صورت نیاز به پذیرایی در دو یا سه روز، لطفا به سرجمع پرداختی به همان نسبت اضافه شود. 5) روز مورد نظر و اضافه پرداختی را در بخش توضیحات مشخص کنید.
2
1,800,000 ریال
0 یورو
نکته: 1) هزینه بالا برای یک روز است. 2) در صورت نیاز به پذیرایی در دو یا سه روز، لطفا به سرجمع پرداختی متناسب به خدمات اضافه شود. 3) روز مورد نظر و اضافه پرداختی را نیز در بخش توضیحات مشخص کنید.