سازمان کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری


MPMP Congress Organization

  

رئیس شورای سیاستگذاری

Head of Policymaking Committee

دکتر عبدالله مخبر دزفولی

Dr. Abdollah Mokhber Dezfooli

 
   
 

رئیس کنگره

Head of Congress

دکتر سید داود حاجی میررحیمی

Dr. Seyed Davood Hajimirrahimi

 
   

دبیر علمی کنگره

Head of Scientific Committee

دکتر محمدباقر رضایی

Dr. Mohammad Bagher Rezaie

 

دبیر اجرایی کنگره

Head of Executive committee

دکتر محمد یونسی الموتی

Dr. Mohammad Yunesi Alamooti