انتشار گواهی ارائۀ مقالات کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری در سایت کنگره
1400-12-14
انتشار گواهی ارائۀ مقالات کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری در سایت کنگره

گواهی ارائۀ شفاهی، پوستر و درج در مجموعه مقالات کنگره در سایت کنگره منتشر شد. برای سهولت ذخیره و بازیابی، گواهی‌ها در دو فایل مستقل ذخیره شده است: 1) ارائۀ شفاهی و 2) پوسترو درج در مجموعه مقالات. نویسندگان مقالات می‌توانند با دانلود این فایل‌ها گواهی‌شان را دریافت کنند. گواهی‌ها بر اساس کد انحصاری مقالات ذخیره شده است که همه نویسندگان آن را در اختیار دارند. برای مقالات مشترک یک گواهی صادر شده است و نام همه نویسندگان به ترتیب درج در مقاله ذکر شده است. بدیهی است که این گواهی برای همه نویسندگان یک مقاله مشترک قابل استفاده و ذخیره است.