گواهی ارائه مقالات شفاهی و پوستر تا پایان هفته صادر خواهد شد.
1400-12-07
گواهی ارائه مقالات شفاهی و پوستر تا پایان هفته صادر خواهد شد.

دبیرخانه کنگره تلاش می‌کند گواهی ارائه مقالات شفاهی و پوستر را تا پایان این هفته در سایت کنگره قرار دهد. این گواهی تنها برای مقالاتی صادر خواهد شد که به صورت شفاهی یا پوستر ارائه نهایی شده باشد.