چند نکتۀ بسیار مهم برای همه ارائه‌کنندگان در زمان ارائۀ مقاله
1400-12-01
چند نکتۀ بسیار مهم برای همه ارائه‌کنندگان در زمان ارائۀ مقاله
  1.  لطفا قبل از هر چیز فایل "برنامۀ اجرایی کنگره" (شامل محتوای کامل همۀ مقاله‌ها، نام پانل مربوطه، ساعت دقیق ارائه، کانال و گذرواژه مربوطه) را از سایت کنگره دانلود کنید (در بالای صفحۀ اول سایت)
  2.  نام مقاله، پانل مربوطه و ساعت دقیق ارائه را یادداشت کنید.
  3. نام و نشانی کانال ارائه و گذرواژۀ آن را نیز متناسب با روز و پانل خود یادداشت کنید.
  4. لطفا ترتیبی اتخاذ شود که از ابتدا تا پایان پانل مربوط به مقالۀ خود در همان پانل انلاین باشید. طبیعتا مقاله شما در راس ساعت مقرر ارائه خواهد شد. اما هرگونه اختلال ممکن است زمان‌بندی ارائه شما و دیگران را جابجا کند.
  5. توجه داشته باشید که زمان سخنرانی کوتاه است و هرگونه اختلالی در زمان‌بندی سبب اختلال احتمالی در برخی دیگر از برنامه‌های کنگره خواهد شد!
  6.  لطفا قبل از ارائه مطمئن شوید که دسترسی به رایانه، اینترنت، میکروفون، و سایر ملاحظات مربوطه را دارید.
  7. فایل ارائه شما قبلا در کانال مربوطه بارگذاری شده است. اگر ارسال نکرده‌اید لطفا آن را به نشانی ایمیل بفرستید.
  8. برنامه و ساعت ارائه‌ پوسترها نیز متناسب با "برنامه اجرایی ارائه پوسترها" مشخص شده است.