کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری در جلسه بیست و ششم شورای سیاستگذاری
1400-11-17
کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری در جلسه بیست و   ششم شورای سیاستگذاری

مدیریت نشست‌های کنگره یکی از مهم‌ترین مباحث این جلسه از شورا بود. دسته‌بندی مقالات پذیرفته شده بر اساس موضوع نشست‌ها و سپس توزیع‌شان در این جا و آن جا نیز موضوع مهمی است که همکاران کنگره در شورای سیاستگذاری و نیز بخش‌های مختلف دیگر درگیر حل و فصل آن هستند. بحث و بررسی دربارۀ مصوبات قبلی و ارائۀ گزارش‌ها نیز از جمله مسائل این شورا بود.