یک خبر از نوع دیگر دربارۀ کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری
1400-11-09
یک خبر از نوع دیگر دربارۀ کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری

کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری دارد به روزهایی نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود که نمود تلاش چندین ماهۀ مدیریت همایش در بخش‌های گوناگون یک محصول یا رویدادی ثالث و تکین به نام مقاله و کارگاه و ایده و رویداد و نمایشگاه و غیره خواهد بود که هر کدام‌شان از بین صدها مقاله، کارگاه، ایده، و دیگر رویدادها انتخاب شده‌اند. همۀ اینها محصول تلاش بی‌وقفۀ همۀ همکارانی است که از گوشه و کنار کشور و بلکه جهان به موضوعی اندیشیدند که مسالۀ مهم کشور است. کدام خبر از این مهم‌تر که داوری مقاله‌ها آغاز شده است: هر کدا‌م‌شان محصول سال‌ها دانش و تجربۀ پژوهشی است اما با رنگ و بوی واژه و تصویر.

خبر بزرگ و نهایی، تک‌تک مقاله‌ها، گزارش‌ها، کارگاه‌ها، رویدادها، و سپس، تاثیر دانشی و غیردانشی آن بر همۀ کسانی است که به بهانۀ مکانیزاسیون و فرآوری گیاهان دارویی دور هم جمع می‌شوند و این نهال‌ها را خواهند کاشت؛ تک‌تک جوانه‌های آن در وجود افراد و چیزهای ثالث می‌تواند خبری خوش باشد. توصیف و گزارش این دسته از خبرها به راستی دشوار است! نتایج داوری مقاله‌ها به زودی در سایت کنگره منتشر خواهد شد.