کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری در جلسه بیست و پنجم شورای سیاستگذاری
1400-11-09
کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری در جلسه بیست و  پنجم شورای سیاستگذاری

گزارش مفصل‌تر مرتبط با سخنرانی‌های کلیدی، داوری مقالات و دیگر محتواها را جداگانه و به تدریج منتشر خواهیم کرد. برخی از نتایج مرتبط با سخنرانی کلیدی را در سایت کنگره ملاحظه می‌کنید؛ به زودی اطلاعات آن روزامد خواهد شد. در این جاسه به دیگر مسائل جاری کنگره نیز پرداخته شد.