مقاله‌نامۀ کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری منتشر خواهد شد.
1400-11-05
مقاله‌نامۀ کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری منتشر خواهد شد.

بر اساس توافق بین کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری و مجله Journal of Medicinal Plants and By-Products (JMPB)  (مجلۀ گیاهان دارویی و فرآورده‌های فرعی) چکیده مقالات کنگره به صورت یک ویژه‌نامه منتشر خواهد شد