برنامه‌ریزی برای داوری مقالات کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری وارد مرحلۀ تازه‌ای شد.
1400-10-25
برنامه‌ریزی برای داوری مقالات کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری وارد مرحلۀ تازه‌ای شد.

در این جلسه ابتدا گزارشی از مقالات دریافتی ارائه شد. سپس، این مقالات به سه دسته اصلی اصلی و فرعی تقسیم شدند. داوران نیز بر همین اساس به گروههای تخصصی مختلف تقسیم شدند تا فرایندهای گوناگون داوری آغاز شود. مقاله‌ها از طریق سامانه الکترونیکی برای چند داور ارسال خواهد شد.  مهلت ارسال مقالات تا آخرین ساعات 2بهمن ادامه خواهد داشت. بدیهی است این دسته از مقالات نیز به فهرست داوری اضافه خواهد شد.