شش کارگاه آموزشی در کنگره گیاهان دارویی: مکانیزسیون و فرآوری از بین کارگاههای درخواستی در سه روز گنگره ارائه خواهد شد.
1400-10-16
شش کارگاه آموزشی در کنگره گیاهان دارویی: مکانیزسیون و فرآوری از بین کارگاههای درخواستی در سه روز گنگره  ارائه خواهد شد.

به اطلاع می‌رساند به دلیل محدودیتهای زمانی تنها 6 کارگاه از بین کارگاه‌های درخواستی در زمان برگزاری کنگره ارائه خواهد شد. سایر کارگاههای تایید شده در صورت تمایل مدرسان عزیز بعد از کنگره و به صورت وبینار در مرکز آموزش عالی امام خمینی برگزار خواهد شد.