تمدید ارسال مقاله تا 20 دی و درخواست کارگاه تا پایان دی در بیست و یکمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری
1400-10-11
تمدید ارسال مقاله تا 20 دی و درخواست کارگاه تا پایان دی در بیست و یکمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری

بیست و یکمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری با حضور اعضا در مرکز آموزش عالی امام خمینی کرج برگزار شد. در این جلسه علاوه بر پیگیری مصوبات جلسه قبل، در مورد تمدید مهلت ارسال مقاله و درخواست برگزاری کارگاه نیز تصمیم‌گیری شد. بر اساس مصوبات این جلسه مهلت ارسال مقاله تا 20 دی تمدید شد. درخواست ارسال کارگاه آموزشی نیز تا پایان ماه دی تمدید شد.