نوزدهمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فراوری در 22 آبان برگزار شد.
1400-10-07
نوزدهمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فراوری در 22 آبان برگزار شد.

نوزدهمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فراوری علاوه بر توجه به دستور جلسات مطرح شده و پیگیری مصوبات جلسات قبل به این مساله پرداخته شد که نیازهای برخی از شرکتها و سازمانها در حوزه پژوهشها و آموزشهای مرتبط با کنگره توسط کنگره به طور خاص بررسی و گزارش داده شود.