برگزاری هفدهمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فراوری
1400-09-10
برگزاری هفدهمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فراوری

در هفدهمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فراوری (علاوه بر پیگیری مسائل جاری و گزارش پیشرفت کارهای کنگره) دربارۀ ضرورت بررسی برخی از چالش‌های خاص گیاهان دارویی بحث و بررسی شد و قرار شد با انتشار این چالش‌ها مقاله‌های مرتبط با آنها در کنگره ارائه شود. بررسی چالش‌های مرتبط با برخی از گیاهان دارویی توسط موسسه پژوهشهای فنی و مهندسی کشاورزی نیز در دستور کار بعدی کمیته سیاستگذاری کنگره قرار گرفت. فهرست دیگری از این چالش‌ها جهت پژوهش و نگارش در این زمینه توسط مهندس ابراهیمی از کارگروه توسعۀ گیاهان دارویی وابسته به معاونت علمی ریاست جمهوری، و عضو کمیته علمی کنگره  نیز ارائه شد تا پس از بررسی بیشتر توسط شورا در اختیار جامعه علمی کشور قرار گیرد تا نتایج پژوهشهای خود در این زمینه را در کنگره منتشر کنند. این جلسه در 8 آذر 1400 برگزار شد.