حمایت انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران از کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فراوری
1400-09-09
حمایت انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران از کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فراوری

دکتر سید محمود حسینی، رئیس انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران طی نامه‌ای به دبیر کمیته علمی کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فراوری حمایت انجمن از برگزاری کنگره را اعلام کرد.