برگزاری جلسه چهاردهم شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فراوری
1400-09-09
برگزاری جلسه چهاردهم شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فراوری

بررسی مسائل جاری کنگره، تعیین روش برگزاری نمایشگاهها و کارگاههای کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فراوری  از جمله مواردی بود که در این جلسه دستور جلسات شورا بود.