برگزاری جلسه یازدهم شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فراوری
1400-07-25
برگزاری جلسه یازدهم شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فراوری

یازدهمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فراوری در 26 مهر 1400 در مرکز آموزش عالی امام خمینی کرج با حضور اعضا برگزار شد. گزارش مربوط به نحوه برگزاری رویدادهای کارآفرینی، کارگاه‌های آموزشی، نحوه ارتباط با برخی از کاربران و مخاطبان و پیگیری مصوبات جلسات قبل از جمله مسائل بررسی شده در این جلسه بود.