اعلام حمایت دانشگاه تهران از برگزاری کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری
1400-06-17
اعلام حمایت دانشگاه تهران  از برگزاری کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری

داشنگاه تهران ضمن حمایت از برگزاری کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری چند نفر از پژوهشگران و استادان خود را برای همکاری با کنگره معرفی کرد.