اطلاعیه مهم درباره ارائۀ پوسترها برای نویسندگان آنها
1400-11-27
اطلاعیه مهم درباره ارائۀ پوسترها برای نویسندگان آنها

کلیه عزیزان ارائۀ کنندۀ پوسترها لازم است برای پاسخ به پرسشهای احتمالی مراجعان در ساعت مقرر در کانال مربوطه حضور آنلاین داشته باشند. در غیر این صورت، لازم است فایل صوتی مربوط به توضیح پوستر را تا تاریخ 30 بهمن به نشانی ایمیل کنگره (mpmp@areeo.ac.ir) ارسال کنند تا برای استفاده دیگران بارگذاری شود.