برگزاری بیست و چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فراوری
1400-10-29
برگزاری بیست و چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فراوری

بیست و چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فراوری در محل مرکز آموزش عالی امام خمینی برگزار شد. در این جلسه علاوه بر پیگیری مسائل جاری کنگره و اجرای مصوبات قبلی، با سخنرانی کلیدی آقای مهندس درویشی با عنوان "نقش فناوریهای نوین جهانی در صنعت کشاورزی با رویکرد گیاهان دارویی" موافقت شد. برگزاری بخش دانش‌آموزی کنگره و پیشنهادات مربوط به سخنرانی افتتاحیه و اختتامیه از جمله مصوبات دیگر این جلسه بود. هر کدام از اعضا درباره مصوبات جلسه قبل و مسائل جاری مرتبط با کارشان گزارش دادند و نحوۀ اجرای آنها نیز بررسی شد. اهم جزئیات برخی از این مصوبات و نتایج ان در خبرهای دیگر منعکس خواهد شد.