توانمندی، چالش‌ها و ضرورت‌های تولید ماشین‌های ویژه گیاهان دارویی (پیشنهادی موسسه تحقیقات مهندسی کشاورزی)
1400-09-14
توانمندی، چالش‌ها و ضرورت‌های تولید ماشین‌های ویژه گیاهان دارویی (پیشنهادی موسسه تحقیقات مهندسی کشاورزی)

موسسه پژوهش‌های فنی و مهندسی کشاورزی بر اساس اهداف و وظایف خود در زمینه ماشینی کردن فرایندهای تولید محصولات کشاورزی، از جمله گیاهان دارویی، اقدام به انتشار فهرستی از چالش‌ها در این زمینه خاص کرده است و آن را در اختیار کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری قرار داد تا به عنوان فراخوانی برای جلب توجه محققان، متخصصان، کارشناسان، کارکنان و مدیران سازمان‌های کشور از آنها استفاده شود.

شورای سیاستگذاری کنگره  گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری اعلام کرده است از نتایج پژوهش‌های مرتبط با این چالش‌ها و براساس اهداف، راهبردها و اولویت‌های موضوعی کنگره استقبال کرده و آنها را در فهرست اولویت‌های کنگره قرار خواهد داد.