دوازدهمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فراوری
1400-09-09
دوازدهمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فراوری

در این جلسه اعضای شورای سیاستگذاری کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فراوری به پیگیری مسائل جاری کنگره و ارائۀ گزارش پیشرفت کارها پرداختند. پیگیری اسپانسرینگ  و هماهنگی برای برگزاری جلسه کمیته علمی از جمه دستور جلسات بود. این جلسه 27 مهر ماه برگزار شد.