حمایت دانشگاه شیراز از کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری
1400-07-24
حمایت دانشگاه شیراز از کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری

معاون پژوهشی داشنگاه شیراز آقای دکتر سید مجتبی زبرجد، ضمن معرفی دو نفر از اعضای هیئت علمی این دانشگاه (دکتر سید مهدی نصیری و دکتر اکبرکرمی) پشتیبانی این دانشگاه از کنگره گیاهان دارویی: مکانیزاسیون و فرآوری را اعلام نمود